HOME

Ħajr lil kull min ta l-għajnuna f'din il-ħidma.

TESTMENT IL-QADIM

TESTMENT IL-ĠDID

Il-Pentatewku

Ġenesi

Eżodu

Levitiku

Numri

Dewteronomju

 

Il-Kotba Storiċi

Ġożwe

Mħallfin

Rut

1 Samwel

2 Samwel

1 Slaten

2 Slaten

1 Kronaki

2 Kronaki

Esdra

Neħemija

Tobit

Ġuditta

Ester

1 Makkabin

2 Makkabin

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Kotba ta’ l-Għerf

Ġob

Salmi

Proverbji

Koħčlet

Il-Għanja ta’ l-Għanjiet

Għerf

Bin Sirak

 

 

Il-Profeti l-Kbar

Isaija

Ġeremija

Lamentazzjonijiet

Baruk

Eżejel

Danjel

 

 

Il-Profeti ż-Żgħar

Hosegħa

Ġoel

Għamos

Għabdija

Ġona

Mikea

Naħum

Ħabakkuk

Sofonija

Ħaggaj

Żakkarija

Malakija

 

 

San Mattew

San Mark

San Luqa

San Ġwann

 

Atti tal-Appostli

 

 

Rumani

1 Korintin

2 Korintin

Galatin

Efesin

Filippin

Kolossin

1 Tessalonikin

2 Tessalonikin

1 Timotju

2 Timotju

Titu

Filemon

Lhud

Ġakbu

1 Pietru

2 Pietru

Ġuda

1 Gwanni

2 Ġwanni

3 Ġwanni

 

Apokalissi