Sir Michelangelo Refalo

1876 -1923

Chief Justice 1919-1923

 

 


 Sir Michelangelo Refalo twieled fI-­ewwel ta' Marzu ta' 1-1876. Ha l-­edukazzjoni tieghu fis-Seminarju Minuri 'Qalb ta' Gesu' gewwa r­Rabat Ghawdex Ii dak iz-zmien kien immexxi mill-Gizwiti. Kompla I-istudji tieghu fI-Universita' ta' Malta fejn ha d-diploma BA fI-1894 u fI-1898 ha I-Iawrija ta' avukat. FI­-1907 sar professur tal-ligi kummerejali gewwa I-Universita' ta' Malta. FI-1910 lahaq assistent avukat tal-kuruna u fI-1915 avukat tal-kuruna. Gie nnominat membru ufficcjali tal-Kunsill tal-Gvern. FI-1912 huwa kiteb rapport dwar iI-Ligijiet Kummercjali ta' Malta Ii gie ppublikat mill-kumpanija 'Messrs. Sweet & Maxwell' b'relazzjoni mal-Ligijiet Kummercjali tal-Gran Brittanja. FI-1918 gie nnominat bhala Kmandant tal-Ordni ta' I-Imperu Ngliz. Huwa kien I-ewwel Malti Ii gie nnominat ghal din I-inkariga. FI-1919 mexxa I-kummissjoni biex jinvestiga l-Irvellijiet 'tas-Sette Giugno'.

 

 Wara dan Refalo sar wiehed mill-aqwa avukati tal-kuruna Ii kellha Malta dak iz-zmien. F'dawn iz-zminijiet I-ufficcjal tal-avukat tal-kuruna kien I-aktar importanti ghall-Gvem. L-avukat tal-Kuruna kien iI-­konsulent tal-Gvern. Refalo kien iI-kap ta' I-ezekuttiv u I-magistrat tal­-gzira, prosekutur pubbliku u ufficcjal responsabbli mill-harsien tal­-ligijiet relatati mac-cittadin, d-divertiment u I-liberta' ta' I-istampa.

 FI-eta ta' 43 sena Refalo gie nnominat gnall-kariga ta' Kap tal-­Gustizzja fil-Qorti tal-Appell. Tajjeb Ii nghidu Ii Refalo kien I-izghar kap tal-Gustizzja fI-lmperu Ingliz. Huwa kien ukoll Vici President tal-­Kunsill tal-Gvem. Refalo kellu hidma difficli u efficcjenti biex jikseb iI-­libertajjiet Kostituzzjonali.

 

 FI-1920 Refalo gie pprezentat lir-Re Gorg V f'Buchingam Palace biex jesprimi s-sentimenti u I-gratitudni tal-poplu Malti ghall-­Kostituzzjioni I-gdida Ii kien ser ikollhom. FI-1921 Refalo flimkien mal-­Princep ta' Wales innawguraw gvern awtonomu f’Malta. Refalo ghamel iI-ligijiet tal-Assemblea Legislattiva u kien ukoll 'I-arkitettur' tal-­Kostituzzjoni I-gdida ta' Malta. FI-istess sena huwa ha t-titlu ta' Kavallier.

 

 Refalo kien idoqq f'orkestra Ii kienu jghidulha 'ta' dilettanti kbar'. Huwa kien jghazel bejn operi Francizi u Taljani. Huwa kkompona I-muzika tal-opera 'Frazir' ta' Paulino Vassallo. Sir Michelangelo Refalo miet fI-20 ta' Dicembru 1923 fI-eta' ta' 53 sena.

 

BACK

HOME